Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

REGULAMIN PRACY

W  WTZ  W NOWEJ WSI

PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJ.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r,  -Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018r., poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Z2018, poz. 1260.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2018r., poz. 936.)

 

  ROZDZIAŁ I

 PRZEPISY WSTĘPNE

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

Ilekroć w niniejszy Regulaminie jest mowa o :

 

pracodawcy – należy rozumieć Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi

 

pracowniku – należy rozumieć przez to osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy

 

ROZDZIAŁ II

 PODSTAWOWE  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  PRACODAWCY

Pracodawca ma w szczególności obowiązek:

1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2) organizować  pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również  osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy

3) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie

4) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,      orientacje seksualną a także na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy

5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników  w zakresie bezpieczeństwa i higieny       pracy,

6) terminowo i prawidłowo wypłacić wynagrodzenie,

7) ułatwić pracownikom nabywania i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

8) stwarzać pracownikom, podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

9) zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników

10) stosować  obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników

11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy         oraz akta osobowe pracowników

12) prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników ( dokumentacja pracownicza)

13) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem

14)przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

`15) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia           społecznego,

16) udostępniać  tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty

17) informować o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony-o wolnych miejscach pracy

18)obowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi

19) Jeżeli przechowywana dokumentacja pracownicza może stanowić lub stanowi dowód w postępowaniu, a pracodawca:

 1. jest stroną tego postępowania – przechowuje dokumentację pracowniczą do czasu jego prawomocnego zakończenia, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którym mowa w pkt 14; stosuje się odpowiednio;
 2. powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w pkt14, przedłuża się o 12 miesięcy, po upływie których pracodawca zawiadamia, w postaci papierowej lub elektronicznej, byłego pracownika o możliwości odbioru tej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz, w przypadku jej nieodebrania, o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej;

20) W przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie, o którym mowa w pkt14, pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.

21) W przypadku, o którym mowa w pkt 20, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.

22) W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

 1. okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w pkt 14;
 2. możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w pkt14; 3.zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.

23) Pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej,

24) W terminie, o którym mowa w pkt 23, do czasu zniszczenia, pracodawca może wydać dokumentację pracowniczą byłemu pracownikowi.

25) Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą.

26) Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

27) Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.

 28) Pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o: 1. zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;

 1. możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 1.

29) Pracodawca zawiadamia w postaci papierowej lub elektronicznej byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia. 30) W przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika prawo odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej przysługuje następującym członkom rodziny:

 1. dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym; 2. przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; 3.małżonkowi (wdowie i wdowcowi);
 2. rodzicom, w tym ojczymowi i macosze oraz osobom przysposabiającym.

31) W przypadku nieodebrania poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej, pracodawca może zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji.

32) Dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równo ważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej.

33) Pracodawca wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek:

 1. pracownika lub byłego pracownika albo

2.osób, o których mowa w pkt30, w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika – złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. 

34) niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy,jeżeli nie zamierza nawiązać         z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub        wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.          Świadectwo pracy dotyczy okresu     lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy

35) W przypadku  nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć          wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

36) Pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku

37) Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą

Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:

1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,

2) wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego,

3)określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami.

4) Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych ( imię, nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, PESEL)

 

 

 

ROZDZIAŁ III

PODSTAWOWE  PRAWA  I OBOWIĄZKI  PRACOWNIKA

Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do:

1) wynagrodzenia stosownego do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji

2) terminowego otrzymania wynagrodzenia za pracę,

3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów,

4)jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków

5)wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP.

1.Pracownik jest obowiązany:

 • wykonywać zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami lub umową o pracę,
 • przestrzegać Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 • dochować tajemnicy ustawowo chronionej
 • zachować uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.
 • zachować się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 • stale podnosić umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku,
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

10) przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego.

     11) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy                      informacje, których ujawnienie  mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

  12)Udzielać informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępniać dokumenty znajdujące się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest        zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.

2 Jeżeli pracownik jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie kierownika jednostki, w którym jest zatrudniony.

3.Pracownik nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że doprowadziłoby to              do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie informuje kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

1.Pracownikom zabrania się:

         1) spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i     przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu         pracy pod wpływem takich środków lub napojów,

         2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy

         3)opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego miejsca pracy,

    4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego         jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika,

        

        5) wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy    do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

         6) Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec      pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej          podstawie na rzecz podmiotu prowadzącą taką działalność ( zakaz konkurencji)

 

 

   ROZDZIAŁ IV

STOSUNEK PRACY

 

 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

1.Stosunek pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na okres  próbny, na czas określony lub nieokreślony.

 

2.Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

1.Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.

1.Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 11, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 11, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

1.Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych, na  czas nieokreślony albo określony,  dłuższy niż 6 miesięcy,  i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

1.W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym  w jednostkach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na  czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 1. Dla pracownika o którym mowa w §12 w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą.

2.Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonania obowiązków służbowych.

3.Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.

4.Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

5.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, przed zawarciem umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie.

1.Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

1.Zatrudnienie na wolnym stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym dokonuje się w drodze  otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów.

1.Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie.

 • Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony, nie rzadziej niż raz do roku i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 • Ocena dotyczy wywiązania się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w 7.
 • Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę pracownikowi samorządowemu oraz kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.
 • Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do kierownika jednostki w której jest zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny.
 • Odwołanie rozpatruje się   w terminie 14 dni od dnia wniesienia oraz dokonuje się  oceny po raz drugi lub zmienia się ocenę
 1. Pracownik, który wykazuje inicjatywę w pracy sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko ( awans wewnętrzny).
 2. Awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk.

1.Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi można powierzyć na okres   3 m w roku kalendarzowym, wykonanie innej pracy niż określonej w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

 1. W przypadku reorganizacji jednostki, pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku.                                                            

1.Pracownik, o którym mowa w § 21 zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia,  jeżeli jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym stanowisku pracy przez okres 6m  następujących po miesiącu , w którym pracownik został przeniesiony na nowe stanowisko.

1.Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

 

 

   ROZDZIAŁ V

 CZAS PRACY

1.Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2.Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta.

 1. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

1.Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie  pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.

2.Tydzień roboczy  obejmuje od poniedziałku do piątku, a dzień pracy trwa następująco: od poniedziałku do piątku  - od godz. 7.30 do godz. 15.30.
a) W sytuacjach uzasadnionych za zgodą kierownika jednostki dopuszcza się zmianę godzin pracy, nie przekraczając 8-godzinnego czasu pracy.

 1. b) Odrębne przepisy stosuje się co do pracy kierowcy, dla którego zastosowanie ma zadaniowy system czasu pracy, w trakcie którego wykonuje on powierzone mu obowiązki podczas pełnionego dyżuru.

3.Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godz., przysługuje 15 – minutowa przerwa wliczana do czasu pracy, w godz.10.30 -10.45.

4.Każdy z pracowników ma prawo zaproponować na piśmie inny stały termin jej indywidualnego wykorzystania.

5.Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze lub usprawiedliwionej nieobecności ( przerwy wynikające z odrębnych ustaw) ustala się indywidualnie za zgodą Kierownika WTZ.

 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

1.Za porę nocną przyjmuje się czas między godz. 22.00 a godz. 6.00, a za pracę w niedziele i święta – pracę w godzinach od 7.00 rano w dzień świąteczny lub niedzielę do 7.00 rano dnia następnego.

1.Praca wykonywana ponad normy czasu pracy ustalone zgodnie z § 23 pkt 1 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

1.Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedzielę i święta.

1.Liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 23  nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 1. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

1.Pracownikowi wykonującemu pracę na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, wg jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym, że wolny czas na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

2.W przypadku określonym w pkt 1 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

 

ROZDZIAŁ VI

 WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

1.Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

2.Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

3.Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie  w wysokości określonej w umowie o pracę.

4.Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

1.Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

 1. Wynagrodzenie jest wypłacane do 27 dnia roboczego każdego miesiąca.
 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.
 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

1.Składniki wynagrodzenia oraz przysługujące pracownikom nagrody lub premie określa rozporządzenie Rady Ministrów.

 

ROZDZIAŁ VII

PRACE WZBRONIONE PRACOWNIKOM MŁODOCIANYM I KOBIETOM

 1. . Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.
 3. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
 4. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

1.Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

 • ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;

2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

2.Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

 3.Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.

4.Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych

 5.Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

6.Praca lekka nie może  powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

 1. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.

1.Nie wolno zatrudniać kobiet ( w szczególności kobiet w ciąży) przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac wzbronionych kobietom oraz warunkach określonych przepisami Kodeksu Pracy

 

ROZDZIAŁ VIII

URLOPY

1.Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec.

2.Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych.

1.Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

1.Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 1. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w pkt 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

1.Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

2.Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat

6) szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

 

3.Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

1.Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy

1.W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

1.Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

1.Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

2.W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

3.Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w pkt 2, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
 4. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.
 5. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w pkt4, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

ROZDZIAŁ IX

UPRAWNIENIA  PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

 

1.Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy.

2.Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

3.Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 1. Pracownicy w ciąży nie nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
 2. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

6.Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

 

 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

1.Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

2.Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru.

3.Pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy jeżeli:

1) pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko,

2) poprzez okres odpowiadający  okresowi, który powstał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony- ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

1.Nie później niż 21 dni po porodzie, można złożyć pisemny wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tyg. po porodzie, nie krócej jednak niż okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby pozostałych przy życiu dzieci.

 

3.W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje  urlop macierzyński przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez 7 dni od zgonu dziecka.

 1. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.
 2. W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenie dziecka, na podstawie orzeczenia w pieczy zastępczej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno - opiekuńczym albo w zakładzie rehabilitacji lecznicze nie przysługuje część urlopu macierzyńskiego przypadajaca po porzuceniu dziecka.

1.Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka

2) 34 tygodni – w przypadkach urodzenia dwojga lub więcej dzieci

 1. Urlop o którym mowa w pkt.1 przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć wymiaru, o którym mowa w pkt.1.
 2. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia
 3. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia.
 4. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

 2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 1. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

1.Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu

 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
 2. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.
 3. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu, o którym mowa w pkt2, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 4. Urlopy w wymiarach, o których mowa w pkt. 2 i 3, przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka.
 5. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego w pkt 2 i 3. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

6.Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka urlopu, o którym mowa w pkt 4.

 1. Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w pkt 2 i 3.
 2. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

9.Jeżeli wniosek  został złożony bez zachowania terminu pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku.

 1. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

11.W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 1. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

13.Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;

2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 1. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

15.Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.
 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
 3. Pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie z pracy w wymiarze  16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ X

ORGANIZACJA   I   PORZĄDEK PRACY

1.Siedziba pracodawcy mieści się w Nowej Wsi 28A, 88 – 230 Piotrkowie Kuj.

Praca u pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym 

 1. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczęcie pracy. W wypadku spóźnienia się pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy w celu usprawiedliwienia się. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy wymaga uprzedniej zgody bezpośredniego przełożonego.
 2. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest spowodowane:

1) chorobą pracownika lub opiekuna nad chorym członkiem rodziny pracownika pod warunkiem przedłożenia stosownego zaświadczenia lekarskiego,

 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego,
 • konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzającego przez dyrekcję placówki,
 • wykonywaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania,
 • wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez odpowiedni organ sądowy, administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku,
 • innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące.

2.Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej w chwili powrotu do pracy po okresie nieobecności.

1.Pracownik potwierdza każdorazowo przybycie do pracy na liście nieobecności znajdującej się w gabinecie Kierownika WTZ.

1.Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni, zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu.

1.W wypadku nieobecności w pracy pracownik ma obowiązek przedłożenia usprawiedliwienia w dniu, w którym ponownie stawi się do pracy. Pracownik składa usprawiedliwienie w gabinecie Kierownika WTZ.

ROZDZIAŁ XI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PORZĄDKOWA  I MAATERIALNA  PRACOWNIKÓW

 

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych a także przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienie w pracy  pracodawca może stosować :

1)karę upomnienia

2)karę nagany

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przepisów p/ pożarowych, opuszczania pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.

 

 1. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń o których mowa w art. 87§ 1 pkt 1-3 Kodeksu Pracy.
 2. Wpływ kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Kara nie może być zastosowana po opływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po opływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

 1. Jeżeli z powodu jego nieobecności pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt.1 nie rozpoczyna się , a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika w pracy

1.O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu w terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

1.Przy  stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

 

 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnianiem sprzeciwu.
 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

 

1.Karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu, przepis stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kar.

1.Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.

 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

 3.Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.
 2. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.
 3. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.
 4. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

8.W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

 1. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w/w przepisach.
 2. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych.

11.Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

1.Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

 1. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w pkt 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

ROZDZIAŁ XII

PRZEPISY BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. w szczególności każdy pracownik jest zobowiązany :

 1. a) znać przepisy i zasady BHP i przeciwpożarowe
 2. b) uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i instruktażach z tego zakresu i poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym
 3. c) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych

d)dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu

 1. e) stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia zgodnie z ich przeznaczeniem
 2. f) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim oraz stosować się do wskazań lekarskich

g)niezwłocznie informować przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia  lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie

h)współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP

 1. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.  W szczególności pracodawca jest obowiązany do:

1) organizować pracę  w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia BHP oraz dostosowywać  środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki pracy,

4)zapewnić rozwój spójnej  polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizacje pracy, warunki pracy i stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy

5)uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

 7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

8) przekazywać informacje o zagrożeniach zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadkach awarii lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a także o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń

9)zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

10)zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej,

11)kierować pracowników na badanie lekarskie

12)egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

13,)dbać o bezpieczny i higieniczny  stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

2.Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

Zabrania się pracownikom:

1)wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem,

2)samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy.

 

 • 76

 

 1. Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe, odbył niezbędne szklenia wstępne w zakresie BHP i ochronie przeciwpożarowej oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy.
 2. Jeśli wykonywanie danej pracy wymaga stosowanie środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika.
 3. Wstępnym badaniom lekarskim, z podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

 2 . Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym  tym pracodawcą; 2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

3.Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 1. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas nie wykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
 2. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

6.Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

 

1.Środki ochrony indywidualnej niezbędne do stosowania na określonym stanowisku pracy, określają odrębne przepisy.

 

1.Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek  powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

2.Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w ust. 1 pracownik  powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego.

 1. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

1.W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
 2. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

1 . Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym oraz kobietom, określają  odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ XIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData