Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI

 

I POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację Warsztatów Terapii Zajęciowej   przy Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim   oraz zakres jego działania.
 2. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie Warsztat należy przez to rozumieć Warsztat Terapii Zajęciowej  w Nowej Wsi.
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i finansową  Miasta i Gminy Piotrków Kujawski działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz.511, z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr  63 z dnia 15 kwietnia 2004r., poz.587).
 4. Adres Warsztatu: Nowa Wieś 28A, 88-230 Piotrków Kujawski.
 5. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć uczestników w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku.
 6. Warsztat jest czynny przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 7. a) W sytuacjach uzasadnionych za zgodą kierownika jednostki dopuszcza się zmianę godzin pracy, nie przekraczając 8-godzinnego czasu pracy dla pracowników warsztatu.
 8. b) Odrębne przepisy stosuje się co do pracy kierowcy, dla którego zastosowanie ma zadaniowy system czasu pracy, w trakcie którego wykonuje on powierzone mu obowiązki podczas pełnionego dyżuru.

II ZAKRES DZIAŁANIA WARSZTATU

 

 1. Warsztat realizuje zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzającej do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz umiejętności zawodowych.
 2. Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z wskazaniami do uczestnictwa w warsztatach zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

 

III  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYĘCIE DO WARSZTATÓW

 

 1. Podmiot prowadzący warsztat prowadzi listę osób niepełnosprawnych, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w warsztacie.

2.Zgłoszenia kandydatów przyjmuje kierownik Warsztatu na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piotrkowa Kujawskiego i zatwierdza go w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.

Kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:

 1. podanie, które zostaje zarejestrowane w książce korespondencyjnej Warsztatu,
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 3. inne dokumenty, jeśli posiada, mające znaczenie dla procesu terapii i rehabilitacji.
 4. Kwalifikowania osób ubiegających się o przyjęcie do WTZ Nowa Wieś dokonuje komisja kwalifikacyjna.
 5. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi

a)Kierownik WTZ

b)Psycholog

c)Instruktorzy terapii zajęciowej

d)Terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej

 

 • Osoby ubiegające się o przyjęcie do WTZ muszą spełniać następujące warunki:

a) legitymować się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

b) bez względu na rodzaj niepełnosprawności,

a) nie wymagają pomocy osób drugich we wszystkich czynnościach życiowych ( dotyczy osób leżących  ).

 

 1. Do WTZ przyjmowani są uczestnicy  z terenu powiatu radziejowskiego  oraz w wyjątkowych sytuacjach z ościennych gmin  ( w przypadku braku  chętnych osób do uczestnictwa w WTZ z terenu powiatu radziejowskiego).
 2. Uczestnik, który opuścił warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty tego zatrudnienia i ponownego zgłoszenia do uczestnictwa w warsztacie w terminie 90 dni od dnia opuszczenia przez nią warsztatu, jest wpisywany na listę, o której mowa w pkt.1, ma pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii.

 

 

IV SZCZEGÓŁOWE ZASADY SKREŚLENIA UCZESTNIKA Z LISTY  LUB ZAWIESZENIA W PRAWACH UCZESTNIKA WARSZTATU

 

 1.  Uczestnik może być skreślony z listy uczestników Warsztatu za zgodą Rady Programowej.
 2. Uczestnika Warsztatu można skreślić z listy uczestników, gdy zachodzą następujące okoliczności:

a) Przedłożenia przez opiekuna lub uczestnika pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

b) Wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze okresowym z równoczesnym brakiem odnowienia tego dokumentu przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

c) Pogorszenia stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż 3 miesiące uniemożliwiającego udziału w zajęciach prowadzonych w warunkach Warsztatu.

d) Opuszczenia w ciągu roku kalendarzowego ponad 30 dni przypadających na zajęcia bez usprawiedliwienia.

e) Zmiany miejsca zamieszkania uniemożliwiającej dojazd na zajęcia organizowany przez Warsztat.

f) Całkowitego braku postępu w rozwoju poziomu samodzielności uczestnika, pomimo wykorzystania wszelkich dostępnych w Warsztacie środków oraz metod pracy z osobą niepełnosprawną.

g) Podjęcia zatrudnienia na wspomaganym lub otwartym rynku pracy.

h) Braku współpracy w realizacji indywidualnego programu terapeutycznego, nagminne nie wykonywanie powierzonych zadań i niestosowanie się do poleceń Instruktora i Kierownika.

i) Rażące nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Warsztatów tj. np. samowolne opuszczanie warsztatów, czy przychodzenie pod wpływem alkoholu.

 

3.Jeżeli nastąpiło wygaśniecie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze okresowym i uczestnik jest w trakcie przeprowadzenia procedury pozyskiwania nowego orzeczenia,  ma prawo do uczestnictwa w terapii zajęciowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

4. Informacje o skreśleniu z listy lub zawieszeniu w prawach uczestnika WTZ wraz z uzasadnieniem zainteresowany otrzymuje w formie pisemnej.

 

 

V   PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATU

 

Prawa uczestnika

Uczestnik Warsztatu ma prawo do:

 1. Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.
 2. Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Warsztacie.
 3. Udziału w przygotowaniu indywidualnego programu rehabilitacji i ocenie efektów prowadzonej rehabilitacji,
 4. Fachowego instruktażu w trakcie wykonywania powierzonych zadań,
 5. Udziału we wszystkich formach zajęć zorganizowanych na terenie Warsztatu i poza nim,
 6. Transportu zapewniającego dotarcie do Warsztatu i powrotu do miejsca zamieszkania,
 7. Przerw; 30 min. na spożycie śniadania i 15min. na formy relaksacyjne lub ćw. rehabilitacyjne
 8. Nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, spółdzielni socjalnej w wymiarze 15 godzin tygodniowo przez okres 3m z możliwością przedłużenia do 6 m.

 

Obowiązki uczestnika

Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

 1. Czynnie uczestniczyć w procesie prowadzenia indywidualnego programu rehabilitacji,
 2. Przestrzegać ustalonych godz. pracy,
 3. Wykonywać polecenia pracowników Warsztatu,
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 5. Dbać o higienę osobistą,
 6. Mieć własny ręcznik,  dres i obuwie na zmianę,
 7. Dbać o mienie Warsztatu jak o swoje,
 8. Dbać o estetykę i porządek na swoim stanowisku pracy,
 9. Przestrzegać obowiązujących w Warsztacie przepisów i regulaminów,
 10. Usprawiedliwiać swoją nieobecność w Warsztatach

 

 1. Uczestnicy przyjeżdżający do Warsztatu zobowiązani są do niezwłocznego udania się do pracowni i dołączenia do zajęć. W czasie przewidzianym na zajęcia uczestnicy powinni przebywać w tych pracowniach z wyjątkiem prowadzenie innych programowych zajęć. Przybycie do Warsztatu i ich opuszczanie przez uczestników powinno odbywać się w taki sposób, by nie kolidowało to w pracy pozostałym.
 2. Uczestnicy po przybyciu do Warsztatów zobowiązani są pozostawić wierzchnią odzież i zmienić obuwie w szatni.
 3. Uczestnictwo w ćwiczeniach prowadzonych na sali rehabilitacyjnej wiąże się ze zmianą odzieży na strój sportowy.
 4. Na terenie całego Warsztatu jest zakaz picia alkoholu i palenia papierosów.
 5. Każda nieobecność w zajęciach powinna być usprawiedliwiona pisemnie lub telefonicznie przez rodziców lub opiekunów.
 6. Nieobecność nieusprawiedliwiona powyżej 30 dni w roku kalendarzowym wiąże się z automatycznym skreśleniem z listy uczestników Warsztatu.
 7. Prace wykonywane na terenie i z materiałów warsztatu stanowią własność WTZ. Dochody ze sprzedaży przedmiotów wykonywanych w ramach programu terapii, w porozumieniu z uczestnikami są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją społeczną.

 

VI  SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TRENING EKONOMICZNY I SPOSÓB GOSPODAROWANIA

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do treningu ekonomicznego w danym roku jest zawarta w preliminarzu kosztów działalności warsztatu.
 2. W ramach treningu ekonomicznego uczestnik Warsztatu może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% najniższego wynagrodzenia.
 3. Wysokość środków finansowych oraz ich przeznaczenie indywidualne dla każdego uczestnika ustala Rada Programowa zgodnie z indywidualnym programem i w zależności od sytuacji finansowej WTZ.
 4. Środki finansowe przyznawane są przez 11miesięcy  w roku. za miesiąc urlopowy, kiedy zajęcia nie odbywają się środków tych się nie przyznaje.
 5. Przyznanie środków oraz ich otrzymanie jest udokumentowane w formie pisemnej.
 6. Uczestnik Warsztatu otrzymuje środki do ręki, gospodarowanie tymi środkami nadzoruje instruktor.
 7. Wysokość otrzymywanych środków w ramach treningu ekonomicznego jest uzależniona od:
 8. a) frekwencji na zajęciach / za nieusprawiedliwiony dzień potrąca się 1/22 otrzymanych środków, za dwa tygodnie nieusprawiedliwionej nieobecności ½ sumy, miesięczna nieobecność uczestnika na Warsztatach dyskwalifikuje do otrzymania środków finansowych/
 9. b) zaangażowania w procesie rehabilitacji
 10. c) stosunku do realizacji zadań: rzetelności i dokładności w wykonywanej pracy, zdyscyplinowania, dążenia do wytyczonego celu
 11. d) przestrzeganie regulaminu
 12. Za nie wywiązanie się z powierzonych zadań oraz za nieprzestrzeganie zasad współżycia w grupie i nie stosowanie się do poleceń instruktora kieszonkowe ulega zmniejszeniu na wniosek instruktora.
 13. Środki finansowe przyznawane w ramach treningu ekonomicznego wypłacane są do 30 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem okresu urlopowego. Otrzymanie tych środków uzależnione jest od rozliczenia ze środków otrzymanych w poprzednim miesiącu.
 14. Wypłata w oparciu o listę, na której odbiór pieniędzy potwierdza uczestnik lub terapeuta prowadzący aktualnie danego uczestnika, własnoręcznym podpisem.
 15. W przypadku braku środków finansowych na wypłatę do treningu ekonomicznego, Warsztat wypłaca je niezwłocznie w chwili ich posiadania.
 16. Lista wypłat jest dokumentem księgowym.

 

VII  ORGANIZACJA  PRACY  I  ZAJĘĆ

 1. Warsztat czynny jest przez 11 miesięcy w roku w godz. 7.30 – 15.30. Uczestnik przebywa 7godz. dziennie: od poniedziałku do piątku. W szczególnych przypadkach, jeżeli wymaga tego realizacja programów rehabilitacyjnych dni oraz godziny mogą ulec zmianie.
 2. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapii zajęciowej. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie terapeutów ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.
 3. Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika Warsztatu przez osoby odpowiedzialne i zatwierdzane przez Radę Programową Warsztatu. W trakcie realizacji tego programu może być on modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.
 4. Warsztat zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.
 5. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w pracowniach:
 6. a) pracowni gospodarstwa domowego
 7. b) pracowni krawiecko – rękodzielniczej
 8. c) pracowni przyrodniczej
 9. d) pracowni komputerowo – biurowej
 10. e) pracowni ślusarskiej
 11. f) pracowni stolarskiej
 12. g) pracowni artystycznej

 

 1. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w zakresie:
 2. a) rehabilitacji ruchowej

b)wsparcie psychologiczne

 1. c) treningu ekonomicznego
 2. W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy: półgodzinna na spożycie posiłków i 15min. na formy relaksacyjne lub ćw. rehabilitacyjne.
 3. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników Warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek
 4. W Warsztacie prowadzona jest dokumentacja zgodnie z obowiązującymi

 

VIII SPOSÓB DOWOZU UCZESTNIKÓW WARSZTATU

 1. Uczestnicy dowożeni są do Warsztatu samochodem WTZ lub przybywają we własnym zakresie.
 2. W przypadku gdy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do wyznaczonego miejsca zbornego ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność, oraz ze względu na trudne warunki atmosferyczne samochód podjeżdża pod dom uczestnika.
 3. W przypadku awarii samochodu uczestnicy przywożeni są transportem zastępczym lub przez rodziców, opiekunów.
 4. Uczestnicy dojeżdżający są zobowiązani do przestrzegania umówionego czasu i oczekiwania na przybycie samochodu. Każda nieobecność powinna być zgłaszana wcześniej u kierowcy lub kierownika WTZ.
 5. W samochodzie wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązującego w trakcie transportu i stosować się do poleceń kierowcy.

IX  STRUKTURA ORGANIZACYNA WTZ

 • W Warsztacie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Warsztatem kieruje Kierownik, który nim zarządza i reprezentuje go na zewnątrz.
 • Kierownik Warsztatu podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
 • Strukturę Warsztatu tworzą jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do jego zadań i obowiązków, podległe bezpośrednio Kierownikowi Warsztatu.
 • Wyszczególnia się następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik WTZ -1 etat

b) Księgowa -1/2 etatu

c) Psycholog- umowa zlecenia

d) Terapeuta ds rehabilitacji ruchowej -1 etat

e) Instruktorzy terapii zajęciowej

       instruktor pracowni krawiecko – rękodzielniczej - 1etat

       instruktor pracowni gospodarstwa domowego-1 etat

       instruktor pracowni  przyrodniczej- 1 etat

       instruktor pracowni komputerowo – biurowej - 1etat

       instruktor pracowni stolarskiej- 1 etat

       instruktor pracowni ślusarskiej-1 etat

       instruktor pracowni artystycznej – 1 etat

f) skreślony

g) Kierowca- 1 etat

 h)Pracownik gospodarczy- 1 etat

 • Zastępstwa w razie nieobecności:

a) Kierownika zastępuje osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji

b) Kierowcę zastępują instruktorzy posiadający niezbędne kwalifikacje  do przewozu osób.

 

X  OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WARSZTATU 

 1. Kierownik Warsztatu zobowiązany jest do planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kontroli funkcjonalnej podległej mu jednostki.
 2. Do obowiązków Kierownika Warsztatu należy w szczególności:

a) Kierowanie pracą Warsztatu

b) Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć
w Warsztacie, w tym planowanie: rozkładu zajęć, przerw wakacyjnych
uczestników i urlopów pracowników

c) Rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi,
priorytetu, kwalifikacji zawodowych i obciążenia pracą bieżącą
wykonawców

d) Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Warsztatu.

e) Zwiększanie efektywności działania Warsztatu.

f) Nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami i warunkami ich pracy

g) Ocenianie pracowników

h) Nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych
i obowiązujących zasad współżycia społecznego przez podległych pracowników

i) Delegowanie pracowników

j) Wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania oraz udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności

k) Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników

l) Analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w Warsztacie

ł) Doskonalenie systemu zarządzania

 XI PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WARSZTATU

 1. Do podstawowych obowiązków pracowników Warsztatu należy:
 2. Sumienna i prawidłowa realizacja zadań określonych w indywidualnych zakresach obowiązków.
 3. Przestrzeganie prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, ustalonego w Warsztacie porządku oraz ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.
 4. Ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 5. Rozpoznawanie potrzeb i aspiracji uczestników Warsztatu oraz osiągnięć techniki zmniejszających skutki ich niepełnosprawności.
 6. Współdziałanie z Kierownikiem Warsztatu przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
 7. Dbanie o mienie Warsztatu.

 

     XI  RADA PROGRAMOWA WARSZTATU

 1. Skład Rady Programowej Warsztatu

a) Kierownik WTZ

b) Psycholog

c) Terapeuta ds rehabilitacji ruchowej

d) Instruktorzy terapii zajęciowej

     2. Zadania Rady Programowej

 

 • Opracowuje corocznie indywidualne programy terapeutyczne dla każdego uczestnika i wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację.
 • Co najmniej raz w roku rada programowa dokonuje okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji; nie rzadziej niż raz na pół roku rada programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatów.
 • Rada programowa dokonuje pierwszej kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w zakresie, o którym mowa w pkt. 3, nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w warsztacie.
 • Co trzy lata dokonuje kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uwzględniając:

a) stopień zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego,

b) umiejętności interpersonalne, w tym komunikowanie się oraz współpracy w grupie,

c) stopień opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej uczestnika, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno- motywacyjnej.

 • Zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych postępów w rehabilitacji uzasadniając:
 • a) podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej
 • b) potrzeby skierowania uczestnika do ośrodka wsparcia ze względu na brak postępów rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów
 • c) przedłużenia uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, okresowy brak podjęcia zatrudnienia, okresowy brak możliwości skierowania do ośrodka wsparcia.
 • Ustala wysokość środków finansowych w ramach treningu ekonomicznego  i opiniuje wydatkowanie otrzymanych przez uczestnika środków.

 XII  RADA SPOŁECZNA  WARSZTATU

 1. W warsztacie może działać rada społeczna, w skład której wchodzą przedstawiciele:

a) samorządu powiatowego;

b) pracodawców;

c) organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

d) rodziców i opiekunów uczestników warsztatu;

e) uczestników warsztatu.

Zadaniem rady społecznej jest wspieranie warsztatu w zakresie tworzenia ram współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz pracodawcami w celu zapewnienia efektywności działań zmierzających do usamodzielniania uczestników warsztatu.

 

 XIII ZAJĘCIA  KLUBOWE

 1. Zajęcia klubowe oznaczają zorganizowaną formę rehabilitacji mającą na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.
 2. Zajęcia klubowe obejmują aktywne formy wspierania osoby niepełnosprawnej w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.
 3. Zajęcia klubowe mogą być prowadzone przez warsztat dla osób, które były uczestnikami tego warsztatu i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób wpisanych na listę oczekujących do warsztatu
 4. Osoba niepełnosprawna może kontynuować zajęcia klubowe bez względu na utratę lub zmianę zatrudnienia.
 5. Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
 6. Zajęcia mogą być prowadzone poza godzinami zajęć w warsztacie
 7. Program zajęć powinien być dostosowany do psychospołecznych możliwości uczestnika i opracowany przez instruktora prowadzącego zajęcia oraz zatwierdzony przez kierownika.
 8. Uczestnik potwierdza uczestnictwo w zajęciach podpisując listę obecności

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. Niniejszy Regulamin Organizacyjny WTZ zostaje wprowadzony w życie Zarządzeniem Kierownika WTZ.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData