Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W NOWEJ WSI

 

 

 

I PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES

 

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy:

-  Ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 800.),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009r.w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           ( Dz. U. z 2009 Nr 43, poz.349),

- Ustawa z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015r., poz. 1881)

- niniejszy regulamin.

Regulamin określa zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- zwanego dalej Funduszem, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z Funduszu, cele na które przeznacza się środki funduszu, oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy Funduszu.

II TWORZENIE FUNDUSZU 

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami.
 2. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym i mogą być zwiększone o wpływy z opłat osób korzystających ze świadczeń, odsetki ze środków Funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych oraz o inne środki określone w odrębnych przepisach. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok.
 3. Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy zatwierdzany przez kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez Komisję Socjalną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.
 4. Środki funduszu z podstawy odpisu przeznacza się na:

a)

-w 5% na pożyczki mieszkaniowe;

 

-w  95% na pozostałą działalność socjalną,

 

 1. b) 100% odpisu na działalność socjalną stanowi:

 

 • 48%- wypłatę środków rzeczowych i finansowych dla pracowników

 

 • 37% - wypłatę ekwiwalentu za wczasy organizowane we własnym zakresie oraz wypoczynek zorganizowany

 

 • 5% - pomoc rzeczowo-finansowa z tyt. choroby lub klęski żywiołowej

 

 • 5% - działalność kulturalną, sportową, organizację imprez kulturalnych

 

 • 5% - rezerwa

 

5. Podział środków finansowych na poszczególne świadczenia socjalne będzie ustalany przez Komisję Socjalną najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku.

 

6.W przypadku nie wykorzystania środków na działalność socjalną z jednej formy, środki można przesunąć na inną formę działalności socjalnej.

 

III OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYTANIA ZE ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH FUNDUSZU

 

Do korzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS uprawnione są następujące osoby:

 1. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania – w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w tym również pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, bezpłatnych

 

 1. Emeryci, renciści, dla których Warsztat Terapii Zajęciowej był ostatnim miejscem zatrudnienia nie podjęli zatrudnienia na umowę o pracę u innego pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy.

 

 1. Członkowie rodzin osób uprawnionych:

           a)współmałżonkowie

           b)pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do ukończenia 18 lat, a jeśli kształcą się- do czasu nauki, ale nie dłużej jednak niż do ukończenia 25lat, a osoby niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

4.Rodzice prowadzący z pracownikami lub byłymi pracownikami-emerytami i rencistami wspólne gospodarstwo domowe.

 

5.Dzieci pracowników, do ukończenia 15 roku życia, w przypadku świadczeń rzeczowych w postaci paczek świątecznych.

 

IV TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

  

Świadczenia z Funduszu mają charakter uznaniowy i nie mają charakteru roszczeniowego a przyznaje  je Kierownik WTZ, po uprzednim zaopiniowaniu Komisji Socjalnej.

 

 1. Świadczenia i dopłaty z Funduszu przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, i zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

 

 1. Podstawą do przyznania świadczeń socjalnych stanowi wykazany w oświadczeniu średni miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie.(wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu )

 Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny są  łączne dochody brutto współmałżonków oraz innych osób pozostających we wspólnym  gospodarstwie domowym uprawnionego z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym złożono wniosek.

 

 1. Pracodawca ma prawo żądania dokumentów potwierdzających prawdziwość danych ujawnionych w oświadczeniu uprawnionego.

 

 1. Obowiązkiem osoby korzystającej ze świadczeń Funduszu, która złożyła niezgodnie z prawdą informacje o jej sytuacji życiowej i materialnej albo wykorzystała przyznane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, jest zwrot otrzymanej kwoty dopłaty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami.

 

 1. Wnioski rozpatruje Komisja socjalna. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół.

 

 1. Negatywnie zaopiniowane wnioski osób ubiegających się o pomoc z Funduszu wymagają pisemnego

 

 

 1. Wypłaty świadczeń pomocy dokonuje się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Socjalną. Wypłaty będą realizowane w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 1. Wnioski osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, które nie złożą oświadczenia o dochodach pozostają bez rozpatrzenia.

 

 

V RODZAJE ORAZ WARUNKI, NA JAKICH PRZYZNAWANE SĄ USŁUGI

 I ŚWIADCZENIA ORAZ POMOC SOCJALNA

 

Środki Funduszu przeznaczone będą na:

 1. Dofinansowanie wypoczynku wczasowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą), wycieczki organizowane przez pracodawcę

 

 1. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej.

 

 1. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

 

 1. Pomoc w formie rzeczowej lub pieniężnej dla pracowników, emerytów, rencistów znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej.

 

 1. Zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe (pożyczki na cele mieszkaniowe).

 

 1. Pomoc rzeczowo-finansowa z tyt. choroby lub klęski żywiołowej.

 

Ulgowe świadczenia i zapomogi socjalne przyznawane są osobom uprawnionym według następujących zasad:

 1. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy pod gruszą) przysługuje raz w roku nie zależnie od stażu pracy w wysokości:

- 400zł jeśli dochód na członka rodziny nie przekroczył 2.000,00 zł brutto

- 300zł jeśli dochód na członka rodziny  nie przekroczył 3.500,00 zł brutto

- 200zł jeśli dochód na członka rodziny nie przekroczył 5.000,00zł brutto

 

 1. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego przysługuje raz w roku bez względu na staż pracy w wysokości:

- 100% jeśli dochód na członka rodziny nie przekroczył 2.000,00 zł brutto, i nie więcej niż 70% kosztów wypoczynku zorganizowanego

- 80% jeśli dochód na członka rodziny  nie przekroczył 3.500,00 zł brutto, i nie więcej niż 60% kosztów wypoczynku zorganizowanego

- 60%jeśli dochód na członka rodziny  nie przekroczył 5.000,00 zł brutto, i nie więcej niż 50% kosztów wypoczynku zorganizowanego

 

 1. Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do wypłaty świadczenia jest wniosek o udzielenie świadczenia oraz potwierdzenia faktu złożenia wniosku o urlop wypoczynkowy w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, uwzględniając dni wolne od pracy np.: soboty wolne z tytułu przeciętnie 5- dniowego tygodnia pracy, niedziele i święta. Urlop powinien być potwierdzony przez Kierownika

 

 1. Świadczenie  podlega zwrotowi w całości, jeżeli świadczeniobiorca nie wykorzystał urlopu w wymiarze określonym w ust. 3

 

5.Pomoc rzeczowo-finansowa przysługuje pracownikom wg. następujących  kryteriów:

    I grupa -dochód na osobę w  rodzinie do 2.000,00zł brutto – 100% świadczenia

    II grupa -dochód na osobę w  rodzinie powyżej 2.000,00zł do 3.500,00zł brutto – 80% świadczenia

    III grupa- dochód na osobę w  rodzinie powyżej 3.500,00zł do 5.000,00 zł brutto – 60% świadczenia

 

1.Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na:

-remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

-uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowej

.-budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym.

-kupno domu lub mieszkania.

-wykup mieszkania, a także opłaty związane z zamianą mieszkania.

-nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego.

 

 2.Podstawę udzielenia pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe jest pisemny wniosek pracownika o udzielenie mu świadczenia sporządzony na druku wg załącznika nr 3, po całkowitej spłacie poprzednio uzyskanej pożyczki z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosku, oraz w miarę możliwości finansowych ZFŚS

 

3.Pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 1%. Maksymalna wysokość udzielonej pożyczki wynosi 6tys. zł.

 

4.Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 2 lata. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony okres spłaty przebiegać będzie wyłącznie w okresie zatrudnienia danej osoby.

 

5.Niespłacona pożyczka na cele mieszkaniowe, udzielona ze środków ZFŚS staje się natychmiast wymagalna w razie ustania stosunku pracy, chyba że stosunek pracy uległ rozwiązaniu nie z winy pracownika.

 

6.Umorzenie całości  przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe może być stosowane tylko w przypadku:

 

- śmierci pożyczkobiorcy. Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli i zostaje natychmiast umorzona.

 

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się trudnej sytuacji życiowej, pożyczka może być częściowo umorzona lub  zawieszona na okres 1 roku. Decyzję o zawieszeniu spłaty podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z komisją socjalną

 

 1. Osoba która złożyła wniosek o pożyczkę z ZFŚS może z niej zrezygnować po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

 

8.Umowę pożyczki mieszkaniowej podpisuje osoba wyznaczona przez pracodawcę jako przedstawiciel oraz pożyczkobiorca.

 

9.W przypadku gdy pożyczkobiorcą jest pracodawca umowę pożyczki mieszkaniowej w imieniu pracodawcy podpisuje jeden z członków Komisji Socjalnej.

 

10.Pracownik otrzymujący pożyczkę jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

 

11.Szczególowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik  nr  4 do Regulaminu

 

12.Umowę  sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze strony.

 

 

V TRYB POWOŁANIA  I ZADANIA KOMISJI SOCJALNEJ

 

1.Komisję Socjalną w składzie 3 osób wybiera się z pośród pracowników warsztatu a   powołuje ją  Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w drodze zarządzenia na okres 2 lat wskazując Przewodniczącego Komisji.

 

2.Komisja Socjalna zajmuje się organizowaniem działalności socjalnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej wobec osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z założeniami Regulaminu. Pełni funkcję doradczą, wspierającą i opiniującą.

 

3.Częstotliwość posiedzeń komisji jest uzależniona od potrzeb i sytuacji wymagających zaopiniowania wniosków uprawnionych do korzystania z świadczeń z ZFŚS. Każde posiedzenie komisji powinno być zakończone sporządzeniem protokołu.

 

4.Rozstrzygnięcia są ważne, jeżeli brało w nich udział, co najmniej 2 członków Komisji Socjalnej.

 

5.Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 

6.Wnioski uprawnionych do korzystania z świadczeń socjalnych przyjmuje Przewodniczący Komisji.

 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.  Niniejszy Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej, na jej wniosek
 2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są w formie pisemnej
 3.   W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy   prawne wymienione w §1 Regulaminu

Częścią składową Regulaminu są załączniki sporządzone w uzgodnieniu z Komisją socjalną

 

1.Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do wypoczynku wczasowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie ( wczasy pod gruszą), wypoczynku zorganizowanego,

2.Wzór wniosku o udzielenie pomocy w formie rzeczowej lub pieniężnej z ZFŚS,

3.Wzór Wniosku o udzielenie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe,

4.Wzór umowy pożyczki mieszkaniowej.

5.Wzór oświadczenia o sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData